DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.
He will render to each one according to his works.Die ieder vergelden zal naar zijn werken.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.
But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.De goddeloze doet een bedrieglijk werk, maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen.
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.
Previous12345Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies