DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Proverbs 21:21»
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft ontvangt leven, voorspoed en eer.
God “will repay each person according to what they have done.”God beloont ieder mens naar zijn daden.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.Wie ondoordacht een gelofte aflegt en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.

Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

When you pass through the waters,
I will be with you;
and when you pass through the rivers,
they will not sweep over you.
When you walk through the fire,
you will not be burned;
the flames will not set you ablaze.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies