DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Proverbs 21:21»
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
God “will repay each person according to what they have done.”God beloont ieder mens naar zijn daden.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Previous12345Next

Bible verse of the day

We love because He first loved us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies