DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
Who “will render to each one according to his deeds”Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Surely he will never be shaken; The righteous will be in everlasting remembrance.Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
But even if you should suffer for righteousness’ sake, you are blessed. “And do not be afraid of their threats, nor be troubled.”Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
The eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open to their cry.De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.
Blessed is the man Who walks not in the counsel of the ungodly, Nor stands in the path of sinners, Nor sits in the seat of the scornful.Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
The wicked man does deceptive work, But he who sows righteousness will have a sure reward.De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.
And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same.Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.
With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Commit your way to the Lord, Trust also in Him, And He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, And your justice as the noonday.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
It is a snare for a man to devote rashly something as holy, And afterward to reconsider his vows.Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies