DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

18 Bible Verses about Sacrifice - NIV & NBG


Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
So Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him.Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.
For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it.Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.
To do what is right and just
is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Gerechtigheid en recht doen,
is de Here welgevalliger dan offers.
For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures.Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.
But go and learn what this means: ‘I desire mercy, not sacrifice.’ For I have not come to call the righteous, but sinners.Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. “Hail, king of the Jews!” they said.En zij trokken Hem zijn klederen uit en deden Hem een scharlaken mantel om; ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, gij Koning der Joden!
For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Honor the Lord with your wealth,
with the firstfruits of all your crops.
Vereer de Here met uw rijkdom
en met de eerstelingen van al uw inkomsten.
You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly.Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.
He who did not spare his own Son, but gave him up for us all—how will he not also, along with him, graciously give us all things?Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness.En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
But I, with shouts of grateful praise,
will sacrifice to you.
What I have vowed I will make good.
I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’
Maar ik,
met lofzegging wil ik aan U offeren;
wat ik beloofd heb, wil ik betalen;
de redding is des Heren.
“We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day he will be raised to life!”Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en ​schriftgeleerden​ en zij zullen Hem ter dood veroordelen. En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten en te ​geselen​ en te ​kruisigen, en ten derden dage zal Hij opgewekt worden.
Jesus called out with a loud voice, “Father, into your hands I commit my spirit.” When he had said this, he breathed his last.En ​Jezus​ riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
Bible verse of the day
mark 12:30
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.
Mark 12:30 | NIV | 12/17/2017
love God strength
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...