DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

«But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?Die Here is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon.
The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.
Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom; maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf.
He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.
The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.Die Here sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!
He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.Want Ek verkwik die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig Ek.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.
He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting; ek sal nie grootliks wankel nie.
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Vertrou op die Here, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid.
The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.So is die Here dan 'n rotsvesting vir die verdrukte, 'n rotsvesting in tye van benoudheid.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.
And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van sy Naam, vul die pad op vir Hom wat deur die woestynvlaktes ry: Here is sy Naam; en jubel voor sy aangesig! 'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word; verlos my, dan sal ek verlos word; want U is my lof.

Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.
Previous12Next

Bible verse of the day

Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.

Random Bible Verse

But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies