DailyVerses.net

27 Bible Verses about Safety

« 2 Thessalonians 3:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. SelahGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies