DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
I will refresh the weary and satisfy the faint.Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?

Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
Previous12Next

Bible verse of the day

No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

Random Bible Verse

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies