DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

20 Bible Verses about 'Fool'

«Príslovia 10:8»
The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.
Excellent speech is not becoming to a fool, Much less lying lips to a prince.Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).
It is honorable for a man to stop striving, Since any fool can start a quarrel.Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
A fool vents all his feelings, But a wise man holds them back.Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
A fool’s lips enter into contention, And his mouth calls for blows.Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty.
A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru.
A highway shall be there, and a road, And it shall be called the Highway of Holiness. The unclean shall not pass over it, But it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, Shall not go astray.I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia.
A wise son makes a glad father, But a foolish son is the grief of his mother.Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.
He who walks with wise men will be wise, But the companion of fools will be destroyed.Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Bible verse of the day

Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?

Random Bible Verse

Why are you cast down, O my soul?
And why are you disquieted within me?
Hope in God;
For I shall yet praise Him,
The help of my countenance and my God.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies