DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

20 Bible Verses about 'Fool'

The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Excellent speech is not becoming to a fool, Much less lying lips to a prince.Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
It is honorable for a man to stop striving, Since any fool can start a quarrel.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
A fool vents all his feelings, But a wise man holds them back.De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.
A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
A fool’s lips enter into contention, And his mouth calls for blows.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
A fool’s wrath is known at once, But a prudent man covers shame.Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
A highway shall be there, and a road, And it shall be called the Highway of Holiness. The unclean shall not pass over it, But it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, Shall not go astray.Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
A wise son makes a glad father, But a foolish son is the grief of his mother.Een wijs zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas zoon is een bekommering voor zijn moeder.
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.
He who walks with wise men will be wise, But the companion of fools will be destroyed.Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition.Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.
See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Bible verse of the day

I spread out my hands to You; My soul longs for You like a thirsty land. Selah

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies