DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

18 Bible Verses about 'Lift'

«Psalm 10:12»
Arise, O Lord! O God, lift up Your hand! Do not forget the humble.Sta op, HEER, hef uw hand, God, vergeet de armen niet.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the Lord, Who made heaven and earth.Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
Because Your lovingkindness is better than life, My lips shall praise You. Thus I will bless You while I live; I will lift up my hands in Your name.Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.
Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
The Lord bless you and keep you; The Lord make His face shine upon you, And be gracious to you; The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
The Lord makes poor and makes rich; He brings low and lifts up.De HEER maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op.
And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. Now it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven.Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. “Then he cried and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented in this flame.’ ”Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.”
The Lord opens the eyes of the blind; The Lord raises those who are bowed down; The Lord loves the righteous.De HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief.
Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
Behold the proud, His soul is not upright in him; But the just shall live by his faith.Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
Now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight.Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
For thus says the High and Lofty One Who inhabits eternity, whose name is Holy: “I dwell in the high and holy place, With him who has a contrite and humble spirit, To revive the spirit of the humble, And to revive the heart of the contrite ones.”Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid - heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
Now He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity eighteen years, and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, He called her to Him and said to her, “Woman, you are loosed from your infirmity.” And He laid His hands on her, and immediately she was made straight, and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation, because Jesus had healed on the Sabbath; and he said to the crowd, “There are six days on which men ought to work; therefore come and be healed on them, and not on the Sabbath day.” The Lord then answered him and said, “Hypocrite! Does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall, and lead it away to water it? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound—think of it—for eighteen years, be loosed from this bond on the Sabbath?” And when He said these things, all His adversaries were put to shame; and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by Him.Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: 'Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!' Maar de Heer zei: 'Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?' Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht.

Bible verse of the day

Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin.

Random Bible Verse

For You formed my inward parts;
You covered me in my mother’s womb.
I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made;
Marvelous are Your works,
And that my soul knows very well.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies