DailyVerses.net

22 Bible Verses about Seeking


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears.Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
For the Son of Man came to seek and to save the lost.Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek me and live.”Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing.Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
O Lord, you have searched me and known me! You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
And I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.
Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies