DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Self-control

«Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Proverbs 25:28»
Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control.Sťa mesto s preboreninami, bez múru, je muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají svoju príkoru.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman.S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.
Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully.Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.
Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.Neodkloňuj sa ani vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control.Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.

Bible verse of the day

For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.

Random Bible Verse

Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies