DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bible Verses about Self-control

« Proverbs 25:28 »
New Internation VersionKatolícky preklad
Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control.Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman.S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.
Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully.Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.
Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Bible verse of the day
Colossians 3:9-10
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies