DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

13 Bible Verses about Selfishness

« 1 Corinthians 13:4-5 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
No one should seek their own good, but the good of others.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.
NBG | sin
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.
However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace.Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Bible verse of the day
Colossians 3:18-19
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies