DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Matúš 5 - KAT & NKJV

>
«Matúš 5:4»
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.Blessed are those who mourn, For they shall be comforted.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Blessed are the pure in heart, For they shall see God.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, For theirs is the kingdom of heaven.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.
Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!« No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not commit adultery.’ But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell.
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you.
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.

Biblický verš dňa

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

Náhodný Biblický verš

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

Biblický verš dňa

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!