DailyVerses.net

21 Biblické verše o Úprimnosť

« 1. Jánov 3:18 »

KAT
X
ARC
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Descansa no Senhor e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo.
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.Bem irá ao homem que se compadece e empresta; disporá as suas coisas com juízo.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Então, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.
Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Komentárov
Biblický verš dňa
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android