DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

22 Biblické verše o Úprimnosť

«1. Jánov 3:18»
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio.
Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo.Mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias sin derecho.
Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.Sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento; sino que vuestro «sí» sea sí, y vuestro «no» sea no, para que no caigáis en condenación.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.El hombre de bien tiene misericordia y presta; gobierna sus asuntos con justicia.
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz.
Vtedy porozumieš, (čo je) spravodlivosť a (čo) právo (je), (čo je to) statočnosť (a) každý dobrý chodník.Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino.
Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante.
Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.
Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? Azda nebol tvoj, kým si ho mal? A keď si ho predal, nebolo v tvojej moci, čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom, ale Bohu!“Pedro le dijo: —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti?, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo.Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse.

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Náhodný Biblický verš

Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

Biblický verš dňa

Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!