DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

18 Bible Verses about the Soul - NIV & NBG


But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?
Truly my soul finds rest in God;
my salvation comes from him.
Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
This is what the Lord says:
Stand at the crossroads and look;
ask for the ancient paths,
ask where the good way is, and walk in it,
and you will find rest for your souls.
But you said, ‘We will not walk in it.’
Zo zegt de Here:
Gaat staan aan de wegen,
en ziet en vraagt naar de oude paden,
waar toch de goede weg is,
opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel;
maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
Why, my soul, are you downcast?
Why so disturbed within me?
Put your hope in God,
for I will yet praise him,
my Savior and my God.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
For you created my inmost being;
you knit me together in my mother’s womb.
I praise you because I am fearfully and wonderfully made;
your works are wonderful,
I know that full well.
Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
You, God, are my God,
earnestly I seek you;
I thirst for you,
my whole being longs for you,
in a dry and parched land
where there is no water.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.
Praise the Lord, my soul;
all my inmost being, praise his holy name.
Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam.
Gracious words are a honeycomb,
sweet to the soul and healing to the bones.
Vriendelijke woorden zijn als honigzeem,
zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
I wait for the Lord, my whole being waits,
and in his word I put my hope.
Ik verwacht de Here,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
Save me, Lord,
from lying lips
and from deceitful tongues.
Here, red mij van de leugenlippen,
van de bedrieglijke tong.
But be very careful to keep the commandment and the law that Moses the servant of the Lord gave you: to love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands, to hold fast to him and to serve him with all your heart and with all your soul.Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.
The law of the Lord is perfect,
refreshing the soul.
The statutes of the Lord are trustworthy,
making wise the simple.
De wet des Heren is volmaakt,
zij verkwikt de ziel;
de getuigenis des Heren is betrouwbaar,
zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
My lips will shout for joy
when I sing praise to you—
I whom you have delivered.
Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen,
en mijn ziel, die Gij hebt verlost.
Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled; not one has failed.Zie, ik ga thans de weg van al het aardse; erkent nu met geheel uw hart en geheel uw ziel, dat niet één van alle goede beloften die de Here, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. Alles is voor u uitgekomen. Zijnerzijds is niets onvervuld gebleven.
Bible verse of the day
proverbs 3:3-4
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...