DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

52 Bible Verses about Wisdom

«Príslovia 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.
For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Previous123Next

Bible verse of the day

So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.

Random Bible Verse

Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies