DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

71 Bible Verses about Worship

« Isaiah 25:1 »
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
Let every thing that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord.Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
O give thanks unto the Lord; for he is good; for his mercy endureth for ever.Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Thine, O Lord is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!
Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
KAT | God
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.
Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. SelahVystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
KAT | God
I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.
Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche.
Previous123Next
Bible verse of the day
1 Chronicles 16:11
Seek the Lord and his strength, seek his face continually.
Accept This website uses cookies