DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy… Proverbs 8:13»
The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
By humility and the fear of the Lord are riches, and honour, and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.
And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the Lord, she shall be praised.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.
Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.

Bible verse of the day

The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.

Random Bible Verse

For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies