DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Listopad 2013)

30. listopadu 2013

A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

29. listopadu 2013

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

28. listopadu 2013

Je lépe mít málo a bát se Hospodina,
než mít velký poklad a s ním neklid.

27. listopadu 2013

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.
Blaze muži, který se utíká k němu.

26. listopadu 2013

Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

25. listopadu 2013

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

24. listopadu 2013

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

23. listopadu 2013

Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘

22. listopadu 2013

Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.

21. listopadu 2013

Má duše v noci po tobě touží,
můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.
Když vykonáváš své soudy na zemi,
obyvatelé světa se učí spravedlnosti.

20. listopadu 2013

Prosazovat spravedlnost a právo
je před Hospodinem výbornější než oběť.

19. listopadu 2013

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

18. listopadu 2013

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc,
jeho tvář hledejte ustavičně.

17. listopadu 2013

Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

16. listopadu 2013

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.

15. listopadu 2013

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.

14. listopadu 2013

Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.

13. listopadu 2013

Vždyť Pán nám přikázal: ‚Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.‘

12. listopadu 2013

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

11. listopadu 2013

Jako laň dychtí po bystré vodě,
tak dychtí duše má po tobě, Bože!

10. listopadu 2013

Přinášejte do mých skladů
úplné desátky.
Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste,
praví Hospodin zástupů:
Neotevřu vám snad nebeské průduchy
a nevyleji na vás požehnání?
A bude po nedostatku.

9. listopadu 2013

Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé,
ale srdce zpytuje Hospodin.

8. listopadu 2013

Také na stezce tvých soudů, Hospodine,
skládáme naději v tebe,
naše duše touží po tvém jménu,
chce si připomínat tebe.

7. listopadu 2013

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou,
nad tím, kdo strojí pikle.

6. listopadu 2013

Hledej blaho v Hospodinu,
dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

5. listopadu 2013

Velmi se veselím z Hospodina,
má duše jásá k chvále mého Boha,
neboť mě oděl rouchem spásy,
zahalil mě pláštěm spravedlnosti
jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere,
a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

4. listopadu 2013

Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!

3. listopadu 2013

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.

2. listopadu 2013

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.

1. listopadu 2013

Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.

Biblický verš dne

Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!