DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Červenec 2015)

31. července 2015

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

30. července 2015

Naše pomoc je ve jménu Hospodina;
on učinil nebesa i zemi.

29. července 2015

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

28. července 2015

Také toto pochází od Hospodina zástupů.
Podivuhodný je ve svém úradku,
veliký ve své pohotové pomoci.

27. července 2015

Hospodin je při mně, nebojím se.
Co by mi mohl udělat člověk?

26. července 2015

S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

25. července 2015

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

24. července 2015

Pevná věž je Hospodinovo jméno,
k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

23. července 2015

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

22. července 2015

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

21. července 2015

Naději slož v Hospodina.
Buď rozhodný, buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina!

20. července 2015

Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.

19. července 2015

Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

18. července 2015

Žalm 119:36Ke svým svědectvím nakloň mé srdce,
nikoli k zištnosti.

17. července 2015

Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.

16. července 2015

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

15. července 2015

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem,
moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

14. července 2015

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

13. července 2015

Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.

12. července 2015

Podal jsi mi štít své spásy,
tvoje pravice mě podepírá,
tvá mírnost mé síly rozmnožila.
Dals volnost mým krokům,
nohy se mi nepodvrtnou.

11. července 2015

A řekl jim: „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“

10. července 2015

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

9. července 2015

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení,
kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

8. července 2015

Římanům 13:7Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.

7. července 2015

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem.

6. července 2015

Tys můj skalní štít a pevná tvrz má,
veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.

5. července 2015

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

4. července 2015

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.

3. července 2015

Pokojně uléhám, pokojně spím,
neboť ty sám, Hospodine,
v bezpečí mi dáváš bydlet.

2. července 2015

‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

1. července 2015

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

Biblický verš dne

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

Náhodný Biblický verš

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!