DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma naděje

«Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok… Jeremjáš 29:11»
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance.
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.Pourquoi donc, ô mon âme, |es-tu si abattue, |et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu ! |Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu.
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.Mais ceux qui comptent |sur l’Eternel |renouvellent leur force : ils prennent leur envol |comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, |et ne s’épuisent pas.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.L’Eternel te gardera de tout mal : il gardera ta vie. L’Eternel veillera sur toi |pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais.
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas.
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.En somme, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus grande d’entre elles, c’est l’amour.
A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.Mieux encore ! Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l’espérance.
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez |à l’Eternel.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance.
Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.Pour moi, je mets mon espérance |en l’Eternel, je m’attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m’entendra.
Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.Un espoir différé rend le cœur malade ; un désir exaucé est comme un arbre de vie.
„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.Dirige-moi |selon ta vérité |et instruis-moi ! Car c’est toi le Dieu qui me sauve, et je m’attends à toi |à longueur de journée.
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.Moi, je m’attends à l’Eternel, |oui, je m’attends à lui, |de tout mon être, j’ai confiance en sa parole.
Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!Accorde-nous ta grâce, |ô Eternel, car nous comptons sur toi.
A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l’Esprit Saint qu’il nous a donné.
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ.
Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.L’Esprit de l’Eternel, |du Seigneur, est sur moi car l’Eternel m’a oint pour annoncer aux humiliés |une bonne nouvelle. Oui, il m’a envoyé |afin de panser ceux |qui ont le cœur brisé, d’annoncer aux captifs |leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers |leur mise en liberté.
‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur – c’est-à-dire Christ – comme saint ; si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre.
Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni.Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance : celle à laquelle vous avez été appelés.
Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-Juifs. Et voici ce secret : Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir.

Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.De même, connais la sagesse, c’est bon pour toi ; si tu la trouves, il y a de l’avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Náhodný Biblický verš

Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!