DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se… 1. Petrův 3:3-4»
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Il vostro ornamento non sia quello esteriore - capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti -; cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.»
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.
Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!