DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma uctívání

«Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu… Izajáš 25:1»
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.
Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc.So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord!
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.
I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.
Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.Yours, O Lord, is the greatness, The power and the glory, The victory and the majesty; For all that is in heaven and in earth is Yours; Yours is the kingdom, O Lord, And You are exalted as head over all.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name Yah, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.
Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.
Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before the Lord our Maker.
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.
Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!
Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.Because Your lovingkindness is better than life, My lips shall praise You. Thus I will bless You while I live; I will lift up my hands in Your name.
Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. -Sela-I spread out my hands to You; My soul longs for You like a thirsty land. Selah
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”
Nyní tedy já, Nebúkadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím Krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit.Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways justice. And those who walk in pride He is able to put down.

Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Náhodný Biblický verš

Hospodin tě požehná
a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář
a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!