DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Evil

«Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 12:21»
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked.Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen.De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight; stop doing wrong.Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.
Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.
And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth.Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
Previous12Next

Bible verse of the day

And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

Random Bible Verse

For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies