DailyVerses.netموضوع هاآیه تصادفیبرای ثبت نام

آیات کتاب مقدس در مورد به ثمر رسیدن

 • خوشا به حال كسی كه بر خداوند توكل دارد و تمام اميد و اعتمادش بر اوست! او مانند درختی خواهد بود كه در كنار رودخانه است و ريشه‌هايش از هر طرف به آب می‌رسد درختی كه نه از گرما می‌ترسد و نه از خشكسالی! برگش شاداب می‌ماند و از ميوه آوردن باز نمی‌ايستد!
 • اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدايت فرمايد، اين ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نيكوكاری، وفاداری، فروتنی و خويشتنداری. هيچيک از اين صفات پسنديده، تضادی با احكام مذهبی و شريعت يهود ندارند.
 • شما مرا برنگزيديد، من شما را برگزيدم و شما را فرستادم كه برويد و دائم ميوه‌های خوب بياوريد تا هر چه می‌خواهيد، با بردن نام من، از پدرم خدا بگيريد.
 • پيش از آنكه شما را تعميد دهم، بايد با كارهای شايسته، ثابت كنيد كه از گناهان خود توبه كرده‌ايد.
 • بله، من تاک هستم، شما نيز شاخه‌های من. هر كه در من بماند و من نيز در او، ميوهٔ فراوان می‌دهد، چون جدا از من هيچ كاری از شما ساخته نيست.
 • شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌دهند و اين، باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می‌شود.
 • زمينی كه از خارها پوشيده شده بود، حالت كسی را نشان می‌دهد كه پيغام را می‌شنود ولی نگرانيهای زندگی و عشق به پول، كلام خدا را در او خفه می‌كنند، و او نمی‌تواند خدمت مؤثری برای خدا انجام دهد.
 • هر چند درخت انجير شكوفه ندهد و درخت انگور ميوه نياورد، هر چند محصول زيتون از بين برود و زمينها باير بمانند، هر چند گله‌ها در صحرا بميرند و آغلها از حيوانات خالی شوند، اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زيرا خداوند نجات دهندهٔ من است.
 • زبان انسان می‌تواند جان او را حفظ كند يا آن را بر باد دهد؛ بنابراين او عواقب حرفهايش را خواهد ديد.
 • آنانی كه صلح‌جو هستند، بذر صلح می‌كارند و نيكی و خير درو می‌كنند.
 • اگر تمامی اوامر مرا اطاعت كنيد، به موقع برای شما باران خواهم فرستاد و زمين، محصول خود را و درختان، ميوهٔ خود را خواهند داد.
 • كلام من نيز هنگامی كه از دهانم بيرون می‌آيد بی‌ثمر نمی‌ماند، بلكه مقصود مرا عملی می‌سازد و آنچه را اراده كرده‌ام انجام می‌دهد.
 • تنبيه شدن خوشايند نيست، بلكه دردناک است. اما نتيجهٔ آن، زندگی پاک و صفات پسنديده است كه بعد از آن ظاهر خواهد شد.
 • در كارهای پوچ شرارت و تاريكی شركت نكنيد، بلكه بگذاريد نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگان آشكار شود. زيرا كارهای زشتی كه خدانشناسان در تاريكی انجام می‌دهند، حتی ذكرشان هم شرم‌آور است.
 • تمام گياهان دانه‌دار و ميوه‌های درختان را برای خوراک به شما دادم.
 • و ايشان را بركت داده، فرمود: «بارور و زياد شويد، زمين را پُر سازيد، بر آن تسلط يابيد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همهٔ حيوانات فرمانروايی كنيد.»
 • همسر او سارا نيز به خدا ايمان داشت و به دلیل همين ايمان، قدرت يافت تا باردار شود، گرچه بسيار سالخورده بود؛ زيرا او پی برده بود كه خدا قادر است به وعده‌ای كه به او داده، وفا كند.

آیه روز کتاب مقدس

احكام خداوند كامل است و جان را تازه می‌سازد، كلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده‌دلان حكمت می‌بخشد.

هر روز آیه ای از کتاب مقدس دریافت کنید:

اطلاع رسانی روزانهپست الکترونیکFacebookدر وب سایت آنها

آیه کتاب مقدس تصادفی

خداوند شما را بركت دهد
و از شما محافظت فرمايد،
خداوند روی خود را بر شما تابان سازد
و بر شما رحمت فرمايد،
خداوند لطف خود را به شما نشان دهد
و شما را سلامتی بخشد.
آیه بعدی!همراه با تصویر

از DailyVerses.net پشتیبانی کنید

به من کمک کنید تا کلام خدا را منتشر کنم:
اهدا کردن