DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faith

«Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that… Mark 11:24»
Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love.Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
For we live by faith, not by sight.Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“
“‘If you can’?” said Jesus. “Everything is possible for one who believes.”Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“
Because you know that the testing of your faith produces perseverance.Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?”Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
“Go,” said Jesus, “your faith has healed you.” Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy.
And by faith even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise.Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.
For in the gospel the righteousness of God is revealed—a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written: “The righteous will live by faith.”Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘
Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong.Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.
Previous1234Next

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Random Bible Verse

Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies