DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he… Zephaniah 3:17»
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
What time I am afraid, I will trust in thee.Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.Here, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
We love him, because he first loved us.Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Daarom is U groot, Here God! Want daar is niemand soos U, en daar is geen God behalwe U nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.Want elke huis word deur iemand gebou, maar Hy wat alle dinge gebou het, is God.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Smaak en sien dat die Here goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Ek het tot die Here gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Random Bible Verse

Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies