DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Goodness

«Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as… Ephesians 4:32»
Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.
The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does.Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý.
Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
“I have the right to do anything,” you say—but not everything is beneficial. “I have the right to do anything”—but not everything is constructive.„Všechno smím“ – budiž, ale ne všechno je prospěšné; všechno smím, ale ne všechno pomáhá.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.
I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living.Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin!
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Who is going to harm you if you are eager to do good?Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro?
This is what the Lord says: “Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, ‘We will not walk in it.’”Tak praví Hospodin: „Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po ní jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!‘“
Be merciful, just as your Father is merciful.Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways; according to your love remember me, for you, Lord, are good.Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na mě pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu!
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Nepleťte se: „Špatné vztahy kazí mravy.“
Then you will understand what is right and just and fair—every good path.Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš, i poctivosti – všem stezkám ke štěstí.
Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.
I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.

Bible verse of the day

Yours, Lord, is the greatness and the power
and the glory and the majesty and the splendor,
for everything in heaven and earth is yours.
Yours, Lord, is the kingdom;
you are exalted as head over all.

Random Bible Verse

He gives strength to the weary
and increases the power of the weak.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies