DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!
But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
But as for me, I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; my God will hear me.Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.
Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.
I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope.Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.
And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call.Één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping.
To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.

Random Bible Verse

The Lord bless you and keep you;
the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you;
the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies