DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the thoughts that I think toward you, saith the… Jeremiah 29:11»
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.
Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.
And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope.A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.
The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.
I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope.Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.
Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!
And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
The Spirit of the Lord God is upon me; because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound.Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.
But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling.Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni.
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory.Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.

So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.
Previous12Next

Bible verse of the day

A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies