DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Hope

«For I know the plans I have for you, declares the LORD… Jeremiah 29:11»
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my God!
But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.
Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag!
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.
But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.
Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom.
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.
Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.
I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.Ek wag op die Here; my siel wag, en ek hoop op sy woord.
May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees net soos ons op U wag!
And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode.
The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.DIE Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees.
There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping.
To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.

Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Erken dat die wysheid só is vir jou siel; as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.
Previous12Next

Bible verse of the day

Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”

Random Bible Verse

So we say with confidence,
“The Lord is my helper; I will not be afraid.
What can mere mortals do to me?”
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies