DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

«And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but… Mark 10:27»
And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.
Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one.En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
And he said, The things which are impossible with men are possible with God.Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.
But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.De genade van de Here Jezus zij met allen.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Previous12...8Next

Bible verse of the day

Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

The liberal soul shall be made fat:
and he that watereth shall be watered also himself.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies