DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Learning

«I will instruct thee and teach thee in the way which thou… Psalm 32:8»
I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
My son, despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction: For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.
Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.Ten, kto rád znáša, keď ho napomínajú, má rád vedomosť, kto však neľúbi, keď sa mu vyčíta, je hlupák.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.
But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
But speak thou the things which become sound doctrine.Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.
Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.
With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness.Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti.
Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee.Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.
And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house.Ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch.
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.

Bible verse of the day

Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

Random Bible Verse

Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies