DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

«Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať… Jakub 1:19»
So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
But He said, “More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!”Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
He who heeds the word wisely will find good, And whoever trusts in the Lord, happy is he.Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
I love the Lord, because He has heard My voice and my supplications. Because He has inclined His ear to me, Therefore I will call upon Him as long as I live.Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with Me.Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.
In my distress I called upon the Lord, And cried out to my God; He heard my voice from His temple, And my cry came before Him, even to His ears.V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
He who keeps instruction is in the way of life, But he who refuses correction goes astray.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, And I will look up.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
“If you will not hear, And if you will not take it to heart, To give glory to My name,” Says the Lord of hosts, “I will send a curse upon you, And I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already, Because you do not take it to heart.”Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
The eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open to their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
Therefore He who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does He do it by the works of the law, or by the hearing of faith?A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?
Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
My son, keep your father’s command, And do not forsake the law of your mother.Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
But He answered and said, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ ”On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Previous12Next

Bible verse of the day

Since you were precious in My sight,
You have been honored,
And I have loved you;
Therefore I will give men for you,
And people for your life.

Random Bible Verse

Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Since you were precious in My sight, You have been honored, And I have loved you; Therefore I will give men for you, And people for your life.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies