DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Nearness

The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
The righteous cry out, and the Lord hears, And delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, And saves such as have a contrite spirit.Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.
Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand.Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.
Now may the Lord of peace Himself give you peace always in every way. The Lord be with you all.En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.
One thing I have desired of the Lord, That will I seek: That I may dwell in the house of the Lord All the days of my life, To behold the beauty of the Lord, And to inquire in His temple.Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
You will show me the path of life; In Your presence is fullness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore.Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit.Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
Surely goodness and mercy shall follow me All the days of my life; And I will dwell in the house of the Lord Forever.Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
I will not leave you orphans; I will come to you.Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.
For a day in Your courts is better than a thousand. I would rather be a doorkeeper in the house of my God Than dwell in the tents of wickedness.Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.
May the Lord our God be with us, as He was with our fathers. May He not leave us nor forsake us.De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.
No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him.Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Nevertheless in Your great mercy You did not utterly consume them nor forsake them; For You are God, gracious and merciful.Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God.
And heal the sick there, and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.
So he was there with the Lord forty days and forty nights; he neither ate bread nor drank water. And He wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.
He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him.Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.

Random Bible Verse

And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies