DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho… Marek 12:31»
The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.
Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.
Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.
One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.
Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
Previous12Next

Bible verse of the day

Iron sharpens iron, and one man sharpens another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies