DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Jezus

«Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but… Mark 10:27»
Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”
Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”
Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.For where two or three gather in my name, there am I with them.
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”
Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.My command is this: Love each other as I have loved you.
En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.
Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
Vorige12...7Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Willekeurige Bijbeltekst

Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
Die met zijn tong niet lastert,
zijn vrienden geen kwaad doet
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...