DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

102 Bijbelteksten over Rechtvaardigheid (3/5)

Nieuwe BijbelvertalingNederlands Bijbelgenootschap
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.
Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht.Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.
Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.
U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.
Beter een schamel bezit, ​rechtvaardig​ verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door ​onrecht.Beter een weinig met ​gerechtigheid, dan grote inkomsten met ​onrecht.
Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.
De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.
Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en ​rechtvaardig​ is, dan volg je altijd het juiste spoor.Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.O Here, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid.
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.
Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard.
Bijbeltekst van de dag
Openbaring 3:5
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het ​boek​ van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn ​engelen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...