DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, HEER, niet ons,
geef uw naam alle eer,
om uw liefde, uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vereer de HEER, jullie God, dan zal Hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren van ziekten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie