DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Obedience (3/3)

«Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky… Ezechiel 18:21»
But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live; he shall not die.Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie.
For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come.Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.
Guarding the paths of justice and watching over the way of his saints.Lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov.
Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience.Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja, aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti.
If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď v príhodný čas, zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie.
So Peter opened his mouth and said: “Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him.”Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“
God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.
I have not departed from the commandment of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my portion of food.Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov, úst jeho slová v hrudi skryl som si.
You shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies and his statutes, which he has commanded you.Náležite zachovávajte rozkazy, nariadenia a zákony Pána, svojho Boha, ktoré ti dal.
Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities you will never fall. For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
And he said, “Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“
I will multiply your offspring as the stars of heaven and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.»Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.« To preto, že Abrahám počúval na môj hlas a zachovával moje príkazy, nariadenia, ustanovenia a zákony.
Therefore say to them, Thus says the Lord God: None of my words will be delayed any longer, but the word that I speak will be performed, declares the Lord God.„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.
So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.
You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you.K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete; zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám!
Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.
Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
But I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you; what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord!Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil; u Pána je spása.
The Lord said to Moses, “Come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone, with the law and the commandment, which I have written for their instruction.”A Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam! Dám ti dve kamenné tabule: zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil!“
And it shall be a tassel for you to look at and remember all the commandments of the Lord, to do them, not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined to whore after.Kystky vám budú slúžiť na to, že keď na ne pozriete, spomeniete si na Pánove príkazy, že ich máte plniť, aby ste nenasledovali žiadosti svojho srdca a svojich očí, ktoré by vás viedli.
And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Bible verse of the day

He who did not spare his own Son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things?

Random Bible Verse

Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

He who did not spare his own Son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies