DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Peace

«The LORD bless you and keep you; the LORD make his face… Numbers 6:24-26»
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Mercy, peace and love be yours in abundance.Milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.
Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.A usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí!
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!
How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.
Previous12Next

Bible verse of the day

Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.

Random Bible Verse

Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies