DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Planning

«Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. Spreuken 16:3»
Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways, for the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.

Bible verse of the day

A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies