DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Planning

«Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established. Proverbs 16:3»
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord: but his secret is with the righteous.Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

Bible verse of the day

Judge not, that ye be not judged.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies