DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Praise

«LORD, you are my God; I will exalt you and praise your… Isaiah 25:1»
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.
Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name.Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.
The Lord is my strength and my shield; my heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him.De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
I will give thanks to you, Lord, with all my heart; I will tell of all your wonderful deeds.Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.
Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands.Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying: “To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power, for ever and ever!”En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.
Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts.Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever.Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer.
In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
In that day you will say: “Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted.”En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.
I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.
I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said: “Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised.”Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.
Previous12Next

Bible verse of the day

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Random Bible Verse

Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies