DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

60 Bible Verses about Prayer (2/3)

« Matthew 21:22 »
King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Yet the Lord will command his lovingkindness in the day time, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.
I called upon the Lord in distress: the Lord answered me, and set me in a large place.Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.
For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ.Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus.
Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.O Here, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid.
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.
Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord: And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.
So we fasted and besought our God for this: and he was intreated of us.Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.
For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you.Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.
And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.En wanneer gij staat te ​bidden, ​vergeeft​ wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.
And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before.En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden ​gebeden​ had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away.Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.
Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.Petrus​ dan werd in de ​gevangenis​ in bewaring gehouden, maar door de ​gemeente​ werd voortdurend tot God voor hem ​gebeden.
This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles.Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the third day thou shalt go up unto the house of the Lord.Keer terug en zeg tot ​Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de Here, de God van uw vader ​David: Ik heb uw ​gebed​ gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het ​huis​ des Heren.
I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
Arise, O Lord; O God, lift up thine hand: forget not the humble.Sta op, Here! o God, hef uw hand op, vergeet de ellendigen niet.
Bible verse of the day
Psalms 37:5-6
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies