DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Psalm 119 - NIV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Psalms 119:1 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.
I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.
I will hasten and not delay to obey your commands.Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.
I will never forget your precepts, for by them you have preserved my life.Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt.
Your word is a lamp for my feet, a light on my path.Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.
All your words are true; all your righteous laws are eternal.Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.
Bible verse of the day
Colossians 3:18-19
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies