DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Proverbs 21:21»
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
God “will repay each person according to what they have done.”Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.
Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.

Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Look to the Lord and his strength;
seek his face always.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Can a mother forget the baby at her breast
and have no compassion on the child she has borne?
Though she may forget,
I will not forget you!
See, I have engraved you on the palms of my hands;
your walls are ever before me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Look to the Lord and his strength; seek his face always.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies