DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Sadness

«De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit… Psalm 34:18-19»
When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Casting all your anxieties on him, because he cares for you.U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op.
For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
O Lord, all my longing is before you; my sighing is not hidden from you.Heer, al mijn verlangens zijn u bekend, mijn zuchten is u niet verborgen.
And I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away.”Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Remove vexation from your heart, and put away pain from your body, for youth and the dawn of life are vanity.Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, yet possessing everything.We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.
Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
They shall hunger no more, neither thirst anymore; the sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes.Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
“Yet even now,” declares the Lord, “return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning.”Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.
Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. And he said, “Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away; blessed be the name of the Lord.”Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’
Turn back, and say to Hezekiah the leader of my people, Thus says the Lord, the God of David your father: I have heard your prayer; I have seen your tears. Behold, I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord.Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan.”
A wise son makes a glad father, but a foolish son is a sorrow to his mother.Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down; the Lord loves the righteous.De HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief.
The vine dries up; the fig tree languishes. Pomegranate, palm, and apple, all the trees of the field are dried up, and gladness dries up from the children of man.De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja, alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde onder de mensen.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Hear my prayer, O Lord, and give ear to my cry; hold not your peace at my tears! For I am a sojourner with you, a guest, like all my fathers.Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren.

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.

Random Bible Verse

Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies